Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COLLEGIANTEN. £9

den door zo weinige gebleeven' Leeraars ?

A. Zy moesten zich, zo goed zy konden , naar den tyd fchikken. Drie Broeders , jan , adriaan en gysbert van der. kodde , woonende te Oestgeest , Rhynsburg en Warmont, beflooten, in den jaare 1619, by gebrek van Predikanten , eikanderen te ftigten door het leezen van een Hoofdftuk uit den Bybel , door een Gebed of Vermaan. Maar dugtende , dat er, na het bannen hunner Leeraaren , niemant -meer komen zoude , om hen te ondervvyzcn , beflooten zy verder te gaan. Er daagde egter één op; doch zy ftieten hem voor 't hoofd , en oordeelden , anderen voortaan te kunnen misfen. Hierop ftelde men byzondere Vergaderingen te TVarmont vast. Elk fprak daar , wien het lustte. Dit noemden zy profcteeren , en bragten voorts de Remonftrantfche Leeraars in haat. passchier de fyne , voorheenen Predikant te Jaarsveld , ftondt hun tegen. Daarop bragt men de Vergaderingen over naar Rhynsburg, die naderhand Collegien , en derzelver Leden in Steden, daar zy aanhang vonden , Coïïeglanten , tot op deezen tyd, geheeten werden. — Zy ftonden vry vereenigd tot den jaare 1672 ; maar, van dien tyd tot 't jaar 1686, verdeelde hen een vuur van tweedragt, byzonder hunne twee Hoofdcollegien

te

Sluiten