Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rederykers spelen verbeterd. 231

veeltyds op eene onbehouwen wyze , by voorbeeld , men voerde God op het tooneel , abraham bevelende , zynen Zoon te offeren. In den jaare 1583 , werden des alle openbaare Spelen en Batementen verboodcn. Twee jaaren daarna, by het overgaan der Stad Antwerpen , kwamen veele Minnaars der Dichtkunde over in Holland, die verfcheiden' nieuwe Kamers daar oprigtten. Te Amfterdam gaf men zelfs vertooningen aan Prins maurits , die door de Stad naar 's Haage toog.

V. Zy behielden dan nog hun aanzien ?

A. In die Stad ten minden ; doch de Synode van Zuid-Holland verzogt den staaten dezelve te weeren , die daarop , in den jaare 1595 en 1596 , een befluit namen , meer om de ongeregeldheden te beteugelen , dan om derzelver bedryven te wraaken. In den aanvang der XVII Eeuw raakfen zy zelfs meer in zwang, alzo de Wethouders , om eene Lotery, door den toevloed des Volks , opgang te doen maaken , zich van dezelven bedienden. Haarlem , by voorbeeld, een Oud-Mannen-Huis noodig hebbende , noodigde de oude Kamer der Pellikaanisten twaalf Hollandfche Kamers, om by die gelegenheid eene daartoe aangelegde Lotery, in den jaare 1606 , vol te krygen. De onbefchaafde Kamers werden egP 4 ter

Sluiten