Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cicisbeo's in italië. 349

Italiaanen pleiten daarvoor, en willen het niet laaten vaaren , zeggende, dat eene zekere foort van Galanterie , die haaren oorfprong narft in de tyden der dooiende Ridders , verfynd werdt by het herleeven der Platonifche Wysgcerte in de XIII Eeuw , en federt in de Zeden ingelyfd is gebleeven. Dus hadt de vermaarde Dichter petrarcha de allerkuischte Platonifche gevoe?lens voor de fchoone getrouwde laura ; en daarin zyn de beroemde Mannen angeLO poliziano , lorenzo de iuedici, pie-

TPvO bembo , jacopo sannazaro , bernardo

en torquato tasso , nevens eustachio iuanfredi. en - veele anderen hem nagevolgd, leerende deeze befchaafde Italiaanen : „ dat de befebouwing van 'aardfche Schoonheden een eerlyk gemoed opleidt tot ■ de befchouwing van en del liefde voor de hemelfche Schoonheden. " .Maar zyn deeze Platonifche begrippen meer waar en redelyk, dan valsch en belagchelyk ? Hoe dit zy, men beweert, dat ze , in de -laatfte vier Eeuwen , aangenomen zyn. Dus geeft by hen een Cicisbéo niet den minften aanftoot aan Mannen of Vrouwen. Maar is het voor iemant zo nuttig en edel , ' als een Cicisbéo over te , gaan in. den dienst eener Vrouw , en. haar heerfchappy te geeven over zynen perfoon, tyd, middelen en goeden naam ? Is

het

Sluiten