Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 eduard III. richard II.

niet bewonderen wegens zyne grootheid van ziel, voorzigtigheid , dapperheid en edelmoedigheid 5 hadt hy geene heele ftroomen bloeds m Schotland en Frankryk vergooten , daar hy, als Koning, het geluk des Menschdoms, en de Vriend der Natiën, moest geweest zyn ! In zynen tyd fchafte men de Franfche Taal af in de openbaare Gefchriften, nevens de belasting, die men dus lang aan den Paus betaald hadt, terwyl wickliff tegen deszelfs Leer begon te pre-

diken (III Deel bladz. 453) In den

jaare 1377 beloofde men zich veel van richard den II wegens de edele wyze, op welke hy eenen oproer dempte. Dan de eerfte fchoone bedryven in eene regeering zyn indedaad geene waarborgen van even goede gevolgen. Hoe bedrieglyk zyn foms de eerfte voortekens! Een Gunfteling werdt wederom de heillooze bron van tweefpalt De Koning, nu van zyn gezag beroofd , daarna herfteld, doch eindelyk afgezet door toomelooze Grooten , ftierf eenen geweldigen dood. Kan het anders gaan , daar de Vorst zonder oordeel is, daar de Wetten ongefrraft vertrapt worden? wichxeffs nieuwe Leer vondt intusfchen ingang by veelen. V. En hoorden de Koningen naar hem? A. hendrik de IV, meende men , was 'er niet afkeerig van; maar den throon te ,

over-

Sluiten