is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8° schotland verlost.

vaar begrypende , dat haare Kroon tevens gedreigd werdt door de Prinsfen van Lotharingen in Frankryk, welke de Regentes opftookten, zich gereed betoonde , haare be. naauwde Nabuuren te helpen. Dan, eer de hulp in kragt kwam , leeden de' laatften veel van de Franfchen; doch de Regentes leed daartegen een grooter verlies door den afval van haaren Geheimfchryver maitland , een yverig Hervormden en een allerbekwaamfren Staatsman. Toen eindelyk de Engeifche Vloot tot byltand der verdrukte Schotten opkwam, en een heir volgde, dat , met de Schotten vereenigd , Leith belegerde , ftierf de Koningin - Regentes in den jaare 1560. Geene Vorftin, zeide men van haar, hadt immer bekwaamheden , gefchikter om haare regeering luifterryk en haar Volk gelukkiger te maaken. Gansch verkleefd aan Frankryk, haar geboorte - land , en aan de Prinsfen van Lottharingen, haare Broeders, liet zy de maatregels vaaren , die anders haare eigen wysheid en menfchenliefde zouden omhelsd hebben. Weinige dagen vóór haaren dood , begeerde zy eenige voornaame Heeren der Vergadering te fpreeken. Aan deezen bekende zy, edelmoedig. Ivk , de misilagen haars beffiers ; beklaagde den heilloozen uitflag der maatregelen , die zy hadt moeten volgen; en verzogt

ver»