is toegevoegd aan je favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorlogen van peter den I. 197

gen Ryk te keeren, om ile oproerigheid der Rusfen ; de belhamels derzelve geweldig ter dood te brengen ; daarop zyne Krygsmagt naar den fmaak der Hollanders en Engelfchen te vormen; voorts de hand te liaan aan 's Ryks inwendige verbeteringen; Provintien in Gouvernementen te verdeden , Rekenkamers aan te ftcllen , de lange kleeding en de lange baarden der Rusfen af te fchaffen ; de Stad Petersburg te bouwen ; in den jaare 1710 tegen de Turken op te trekken , en , te verre getrokken zonder aanvoer van voorraad te kunnen krygen, bloot te ftaan van eene prooi der Turken te worden , hadt zyne Czaarin met haare kleinoodien den Groot-Vifier niet omgekogt , waardoor hy en het leger van eenen gewisfen ondergang gered werdt; Aland van de Zweeden te bemagtigen ; in den jaare 1717 Amflerdam en Parys te bezoeken met de Czaarin ; zynen Zoon , alexis , dien hy haatte , en uit het Ryk gevlugt was , te Napels te doen vatten ; daarna denzelven , wegens eene misdaad van Staat, ter dood te veroordeelen , welk vonnis den jongen Vorst eene beroerte op het lyf joeg , en vervolgens den natuurlyken dood deedt fterven; veele anderen om die zamenfpanning geweldig te doen lyden ; den hem opgedraagen titel van Keizer aan te neeN 3 men;