is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S24 RUSSISSHE OPVOEDING EN STRAFFEN.

voor de gierigheid of trotsheid van den eenen of anderen hoogmoedigen Meefter , welke hen verkoopen , geesfelen of gebruiken kan tot allerlei werk , naar zyn welbehaagen. Men is dus zeer zorgeloos omtrent de opvoeding der Kinderen. Onder veelen , zelfs niet van de geringen , is danzen , Fransch leezeu , fpreeken en fchryven , een weinig van de Geographie te weeten , geleerdheids genoeg. En waartoe zouden zy hunne kinderen wél opvoeden ? Om in flaaverny te leeven en te fterven , om heden in heerlykheid te praaien , en morgen naar Siberië gezonden te worden ? De Doodsftraf is 'er afgefchaft : een menschlievend befluit , welks befpiegeling ons behaagt , maar ontoereikend is in de uitoefening. Rooveryen zyn 'er toch menigvuldig en wreed. De zo genoemde Knoet is eene vreesfelyke geesfeling en ontwrigting; en al doodt ze niet aanftonds, de lyders fterven vaak aan de gruwzaame wonden , die zy aanbrengt. Boeren, die een eigendom der kroon zyn , roeme men gelukkiger , dan zulken, die den Adel toebehooren : want zo zy zich kunnen vrykoopen , blyven zy, gelyk de Priefters en Soldaaten , onmiddelyke Slaaven der Kroon. Zie daar het groot gebrek in het beftier van Rusland , dat, zonder eene verandering in dit ftuk,

nooit