Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDBOUW IN RUSLAND. 231

mige Provintien hebben eenen vrugtbaaren grond , ongemeen goed voor Graanen en andere Gewasfen , waaronder eene groote menigte van Kampernoeljes uitmunt , van welken men , jaarlyks, meer dan duizend wagens in Moskow verkoopt. Dan , elders in dit Ryk liggen veele wyde oorden geheel woest , dewyl 'er handen ter ontginninge ontbreeken. De Landbouw is 'er nog in zyne kindsheid, ondanks alle poogingen der tegenwoordige Czaarin , door Volkplantingen ter verbreidinge deezer gewigtige - konst aan te leggen. Zy heeft zelfs den Landlieden geleerd , Aardappelen te pooten en te eeten , om des te meer Graanen te kunnen verkoopen en uitvoeren. Dan , zy moest de flaaverny der Boeren wegneemen , in derzelver armoede te gemoet komen , beter gereedfchappen bezorgen , en het vertier gemaklyker maaken , dewyl de verkoopplaatzen te verre afgelegen zyn ; dan zou Rusland indedaad fterk bloeien. Maar durft zy aan het eerfte denken, zonder eenen opftand te dugten ? De oogen des Adels moeten des eerst geopend , en hunne harten met menschlievendheid vervuld werden , om het yzeren juk der Boeren te verlichten of geheel weg te neemen. Maar wanneer zal dat gebeuren ? dan , wanneer de Adel het algemeen P 4 be-

Sluiten