is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

silesie. 437

gebleeven is. De Koning van Pruisfen noemt zich Souverein en opperden Hertog van Silefie , en regeert hetzelve als eenen onaf. hanglyken Staat , zonder de geringde ver. bindtenis met het Duitfche Ryk te hebben. —— Dit Landfchap heeft veele Steden en wel vyfduizend Dorpen , bewoond door Duitfchers, Poolen en Moraviers. Voorheen hadt 's Lands oude Taal eene Slavonifche uitfpraak verkreegen; maar de Hoogduitfche Spraak heeft 'er nu de overhand , hoewel de eerde nog veel in Opper -Silefie gefprookeu wordt. Behalven de zogenoemde Geestelyken , heeft men 'er Hertogen , Graaven , Vryheeren , Edellieden , Burgers en Boeren. Alle Inwooners , te zamen gerekend , zullen op anderhalf millioen Menfchen beloopen, die allen aan den OpperHertog , ten deele of geheel, onderworpen zyn. Voorheen telde men 'er maar vyf; maar , na den jaare 1742 , zeven Hertogen of Vorden , en zes vrye StandsHeerlykheden , die op de zo genoemde Vordendagen alles befchikken. — Proteftanten en Roomschgezinden genieten hier eene volle vryheid van ge weeten. frederik de II heeft zulks , by den vrede van 't jaar 1742 , toen hy dit Hertogdom in ■bezit kreeg , aan de laatften beloofd, en zyn woord gehouden. Voorheen waren de Ee 3 eer-