is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 GRAAVIN JACOBA.

ring aanvaardde^' Gy z:et, dat men in die tyden te huiverig was , om den titel van Graaf aan te neemen ; maar dat men onder dien van Ruwaard alles durfde beltaan. Dus moeten onregtvaardige bedryven eenen bedekkenden mantel hebben ; doch daar een zodanige doorgaans vol fcheuren is , laat hy een vry doorzigt.

V. Maar kon jacoba deezen nieuwen tegenftander niet verwinnen ?

Zy was ten dien tyde te Gouda , en werdt daar door de Kabeljaauwfchen, die het met philips hielden , aangevalleni ƒ Daarop Reeg de moedige Graavin te paard, zettende zich aan het hoofd der Hoekfchen, en hoe, denkt Gy , vogten deezen onder het bevel eener zo kloeke Vrouwe ƒ Zy verfloeg haare vyanden by Alfen , en keerde , zegepraalende , in Gouda terug. De hulp , door haaren man op Zee en in Zeeland haar befchikt, kreeg tweemaal de neêrlaag ; doch zy behaalde ook eene tweede overwinning by het zo even genoemde Dorp. Maar daar zy veele gevangenen, by een ongelukkig befluit, als oproermaakers , liet dooden, verloor zy 's Volks genegenheid , welke zy door zagtheid hadt moeten winnen. /Nog bragt zy de Kennemers te onder; maar de Waterlanders vielen af, het geen de Hoekfchen zo verbitterde, dat zy, ziedende van wraak , Enkhuizen aanvielen, en

hon-