is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestier en toestand. 437

hetzelve vertrouwde een tegenwigt tegen zulken in eenen Stadhouder te zullen vinden; dat het gereedlyk de handen leende om hem te verkrygen; dat het hem aanzienlyker maakte , dan de voorige Stadhouders, door het erfregt , om dus de Ariftocraaten voor altcos te fnuiken; en, eindelyk, dat veelen, zelfs van den eerften rang , de grootfte voordeden voor zich en voor hunne geflagten daaruit beloofden.

V. Hoedanig was 's Lands gefteldheid ten dien tyde ?

A. De Landmagt was in een beter aanzien gebragt; maar de Zeemagt bleef in den ouden ftaat. Ook namen de Handwerken meer af, dewyl, de dagloonen hier hoog zynde , wy tegen vreemden niet konden markten , ten zy wy byzoudere geheimen in het een of ander hadden. Handel en Zeevaart moesten des nog meer afneemen , en die van andere Volken aanwasfen. Geneigdheid tot het vreemde, hoog geklomme weelde, en kwaade trouw vergrootten zeer het verval. Onze verbaazende fchatten deeden alleen den Handel ftaan, vermids de Hollanders deszelfs Wetgeevers bleeven , en de koers aan geheel europa voorfchreeven. 't Gemak , 't welk de Vreemdelingen vonden te Amfterdam , waar de algemeene kas was, Wanneer zy uitlandfche goederen verkogten, om anderen terug te meE e 3 men,