Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£0 columbus voorstel.

geen berigt van *s Konings gevoelen hebbende , naar hem heen wilde , ontriedt de geleerde perez , Prior van Rabida's Kloolter, de reis, beloofde het Plan te onderzoeken, en isabella daarover te fpreeken, gelyk gefchiedde. Dit was van dat gevolg, dat columbus , in den jaare 1491, verzogt werdt wederom ten hove te komen; maar de voorige Onderzoekers deeden alles weer te niet loopen. Zo fukkelde de groote columbus met zyn voortreffelyk Plan. Maar den oorlog tegen de Mooren daarna ten einde loopende, ondernamen alonso de quintanilla en louis de saltangel, 's Mans vrienden, den Koning nog eens daarover te onderhouden. Zeker , zonder de voorfpraak deezer twee Edelen , zou america nog langer onbekend gebleeven zyn. Op zekere voorwaarden haalden zy ferdinand en isabella over; doch de eerfte wantrouwde zo zeer de zaak, dat hy, als Koning van Arragon, geen deel begeerde te Hebben in die onderneeming. Welk eene omzigtigheid! Dus moest isabella, als Koningin van Kafiilie, alle kosten betaalen.

V. En de zaak kreeg haar beflag?

A. Ja: men gaf columbus drie kleine Schepen, te Palos, eene kleine Zeeftad van An. dalufie, onvolkomen toegerust, dewyl de Scheepsbouwkonst toen nog in haare kindschheid was; overtreffende twee derzelven naauvv-

lyks

Sluiten