Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

columbus derde togt. 25

tergelaaten Volkplanting, die flegt met de Inboorlingen hadt omgefprongen , en den eerst opgevatten eerbied zeer hadt doen daalen, gedood. Nu kwamen de Eilanders tot eenen algemeenen opftand, welken columbus met de wapenen moest dempen. Nydige lieden vonden toen ftoffe, om hem deswege in Spanje te befchuldigen. Van daar zondt men iemant, die alles zou onderzoeken. Maar columbus ging zelf heen, en flopte den mond der aanklaageren. In den jaare 1498 ondernam hy zyne derde reis naar america, en ontdekte toen het vaste Land by de Rivier VOrenoque. Naar Hispaniola vervolgens gezeild zyn de, vondt hy er alles in verwarring, en hadt geenen tyd om meer te ontdekken, zou hy alles in eenige orde herftellen.

V. En columbus beltierde dus alleen de door hem ontdekte Landen?

A. Toen het Spaanfche Hof, hygende naar voordeden, flegts geringe inkomften trok ter vergoedinge der kostbaare togten, floeg alonso de ojeda, die columbus op de tweede reis verzeld hadt, voor, om met vier Schepen, door Kooplieden te Seville uitgerust, naar america te gaan , ongeacht de regten van columbus. Dit liet men toe. ojeda ontdekte wel meer nieuwe plaatzen; maar bragt weinig voordeel terug. Gewis, dit hadt hy verdiend, americus vesputius verzelde hem, B 5 en

Sluiten