Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vt V O O R R E D E.

fen der Reden, en der Natuur. Naar hun begrip, was het geheele oogmerk van Jefus Christus, den Natuurlijken Godsdienst door leer en voorbeeld te herftellen; eene algemeene zedelijke verbetering teweeg te brengen ; de goede zeden en zedenkunde uit de donkerheid aan 't licht te brengen; de menfchen deugdzaam te maaken , en hen te leeren, niet aiieen, welke zenden zij te vlieden, welke deugden zij te betrachten hebben, maar ook, wat heil hun te wachten ftaat, welke zaligheid zij verkrijgen zullen, wanneer zij het kwaade nalaaten, en het goede doen, en Jefus Geboden betrachten ; zonder dat daar toe eene offerande voor de zonden, ter verzoening met God, door eene zekere Borggerechtigheid van Jefus Christus, vereischt wordt, alzoo God ons liefheeft, als wij deugdzaam zijn.

Zij zeggen: Die Godsdienst is een redelij' ke Godsdienst; dat is, naar hun gevoelen, dat dezelve in alle zaaken en waarheden zoodaanig met de gezonde Reden moet overeenftemmen, dat dezelve niets in zich bevatte, 't geen men door zijne reden niet duidelijk kan begrijpen, en verklaaren. Er moeten geene tegenft tijdigheden, voor ons,

in

Sluiten