Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Af? VERKLAAR.ING VAN DE

aan hem geopenbaarde waarheid, in het geloof , met eene vertrouwelijke toepasfmg op zichzelven. —— Dit gefchiedt overeenkoomstig den waaren aart van het zaligmaake'nd geloof. Dit is gewoon, alles, wat God aan ons openbaart, aantemerken als iets, dat ons raakt, en van God door het Woord van het Evangelie tot ons gebragt wordt. Het eigent zich derhalven alle die Waarheden, met eene vertrouwelijke toepasfmg

op onszelven. 1— Nu eigent zich het geloof

niets, dan hetgeen ons waarlijk eigen, ons eigendom, van Gods wege, is; en dat wel, vóór dat wij hetzelve, als ons eigendom , voor ons geloovig en vertrouwelijk aanneemen. God moet het ons ten eigendom vooraf gefchonken hebben, zullen wij gelooven dat het, ons eigendom is, en zullen wij het als zoodaanig door het geloof aanvaarden. <—— Hoe dit eigendom , 't geen het geloof aanneemt, te begrijpen is, zal ik, zoo de Heer wil en ik leeve, in de Verklaa-. ring van de XXI. Vraage en Andwoord aantoonen.

Er was dan waarlijk zulk een Middelaar aanweezig. Onze Christen kende en erkende Hem in het geloof. Hij wist, wie die Middelaar was, die, God en mensch in één Perfoon zijnde, eene volkomen voldoening voor ons, als onze Plaatsvervanger , aan Gods Gerechtigheid opgebragt, onze fchulden zoo volkomen betaald had, dat li ij. daar in ook de voorwaarde des levens, volgens Gods des Vaders vrije belofte , opgebragt , en ons de gerechtigheid en het leven verworven had, en wedergeeven zoude. -- .» Zulk eene

hel-

Sluiten