Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOORREDEN.

meente, en het waarfchynlyk oogmerk des Apostels. Het ecrfte zal ik in het tegenwoordige, cn 't laatfte in 't volgend Deel tragten uit te voeren.

Indien de geringfte omftandigheden byeene gebeurtenis voor een' hiftoriefchryver van belang moeten zyn, en zy, dikwerf, aan hetgeheele voorval licht byzetten; dan kon het my niet onverfchillig zyn , of ik iets van de gefchiedenis, welke ik moet bewerken, voorbygaa of opmerke, hoe ftipt ik hieromtrent, geweeft zy, óm al 't gezegde te verzamelen, zal, hoopeik, de voordragt zelve uitwyzen. Allereerft verzamelde ik alles, het meefte ten minften, wat over dit onderwerp gezegd is; ik ging inzonderheid de bronnen zelve na, en las de laatere Schriften door, zo veel ik 'er maar konde krygen. Deze verzamelde ftoffen zogt ik hierop in orde te brengen. En eindelyk was het noodig, uit dit verzamelde een Refultat te trekken. Hoe gelukkig ik hierin geweeft zy, zal het Publiek beoordeelen: ten minften zal het de grondfiag myner volgende onderzoekingen zyn. Ik hoope, zo naby de zaak te zyn gebleeven, als

mo-

Sluiten