Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Deel. II. Hoofd. I. Af'deel. VI. Sta*. 343

richt by Brucker. 00 —- Als een Magus zoude hy de leerftellingen van Zoroaster hebben aangenomen; CO welke ioort van Philofophie hy in Egypten zou geleerd hebben, (f) Dositheus zoude inzonderheid zyn Leermeefter geweeft zyn. Cg) Deze Simon roemde ook, wonderbaare dingen te kunnen

uitvoeren; <$) ia i hY zoude ook> werklYk' zeer vremde dingen hebben gedaan; (0 maar dingen, die eindelyk niets, dan goochelaaryen waren. 00 Voor 't overige was hy een Huichelaar van de eerfte groot' te, (0 en een Chriften, tot dat hy den Doop hadt ontvangen, (m)

Doch ik kome tot het Leerftelzel dezes mam; en hier zal men een veel grooter getal dwaalleringen vinden, dan tot dus verre, 'naar de opgaave der Kerkvaderen, zyn voorgekomen. Ik wil zezaakelyk voordraagen. — Het O. Teflament verwierp

hy,

(d) Hift. crit. philof. T. II. Hauber biblioth. Magica T. 3. Stanlei hift. philof. oriënt, lib. 1. &&. 1. cap. 21. Beckers betoverde waereld boek 3. hoofd, 13.

(0 Thomasii fchediafm. hift. de definit. philof. pag. 22. Huetii not. ad Origen. pag. 2.

(ƒ) Walchs Ketterhift. 1 Deel bladz. 151. (Hoogd.)

00 Cotta diffi de calumnia Samarit. Chrift. a Judaüs adfperfa.

Cft) Wormius de Sabellianifmo pag. 85. Cotelerii monum. eccl. gra:c. Tom. i. pag. 769- Allix indic. antiquit. Judaic. contr. Unitar. paf. 134- CO Snucins de Simone pag. 5.

(k) Hiftoire des ouvrages des Savans ann. 1696. pag. 257.

(0 Bebelii antiquit. 3 prior, fecul. feét. 1. art. 6. § 2. pag. 91.

(m) Arnolds Kerk- en Ketterhift. 1 Deel. p. 41* Y 4