is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de godsdienstige gevoelens der eerste christenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Deel Inleiding.

431

ke het heerfchende gevoelen van dit tydperk nader bepaalden; zelfs de valfche grondbeginzels beftemden , welke toen wierden aangenomen: zo als dan ook zelfs die brieven , welke aan geheele landen zyn gefchreeven,minder byzonderhedenhebben , en zig algemeener uitdrukken, dan die aan byzondere Gemeenten.

Ik heb, tot dus verre, de Godsdienft-gevoelens in het algemeen nagegaan; nu zal het nodig zyn om ook op derzelver nadere bepaaling in byzondere fte-

den te letten. 't Ware alleszins te wenfchen,

dat wy meer berichten hieromtrent hadden: want, het geen wy niet uit de fchriften der Apoftelen zelve kunnen opmaaken , is weinig en gering. Naar opgaave van dezelve zal ik de byzondere bepaaling der Godsdienft-gevoelens moeten maaken. Ik wenfchte wel, dat het Karacter van elke Gemeente, waaraan brieven voorhanden zyn, van den fcherpzinnigen Schryver der Karafterkunde des Bybels reeds ontworpen ware; als welke daartoe ganfch gefchapen fchynt, om met het doordringendft oog in 't diepfte van het hart door te dringen , en 'er een beeld, naar waarheid getekend, van te ontwerpen. Hoe uitvoeriger de tekening zyn zal, welke wy van dezen man hebben te wagten; des te korter zal ik

kunnen wezen, en ik denk, genoeg gedaan te

hebben , wanneer ik enkel ftukken levere, waaruit voorts een Geheel gevormd kan worden. Wat het laatfte betreft; daartoe zyn reeds meerder hulpmiddelen voorhanden. Ja, eene fcherpere befchou-

wing van eiken brief geeft het navorfchend oog ftofs genoeg, om 't noodige te vinden. ^