Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508

Brief aan de Hebrecn.

aanzien te brengen ; weshalven ze dan ook tot de vremdfte verklaaringen der geflagtregifters vervielen, het welk Paüxus zo veel te meer moeft aantallen, als zy 'er eenen grooten ophef van maakten.

De Apoftel bedient zig omtrent alles , wat hy voor te draagen hadt, van deze orde. Eerft toont hy, hoe voorzigtig hy moeft te werk gaan, wanneer hy eenen Voorftaander der Gemeente wil aanftellen ; dan geeft hy hem ook byzondere lesfen omtrent zyn gedrag in het leer- en ftraf-ampt, en vooral , hoe hy zig omtrent de valfche Leeraaren moeft gedraagen.

De Apoftel hadt zig , niet lang, op het eiland Creta opgehouden; weshalven ook weinige fpreekwyzen voorkomen, die eene betrekking op het binnenfte der Gemeente hebben. :

X. HOOFDSTUK.

Brief aan de Hebrecn.

Ik gaa den brief aan Philemon voorby, als welke flegts eene byzondere zaak ten onderwerp heeft, en kome tot den brief aan de Hebreen, om dat die ook onder de brieven van Paulus wordt gerekend.

Men heeft, voordezen, zeer getwyfeld, of Paulus de Schryver van dezen brief ware. De meefte Kerkvaders beweeren 't tegendeel: maar , wanneer ze den eigenlyken Schryver zullen opgeeven ; dan zyn hunne berichten zeer verfchillend. Want nu eens is, naar hun getuigenis, Barnabas de Schryver ,

Sluiten