Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 SALOMON DE ScHRYVER

er ook geweeft, die zulke redenen meenden te kunnen opgeeven, en derhalven dit ftuk aan anderen hebben toegekend: (a) Doch een nauwkeuriger onderzoek heeft duidelyk doen zien, dat ze veel te zwak zyn, om de algemeene gedachten, aangaande Salomon, als den Opftel.ler van dit Boek, te doen verhaten.

Men heeft gezegd, „ Indien zulk een wys „ Vorfl: den Prediker had gefchreven, dit Boek „ zou, ten aanzien van redeneerwyze en zamen» ,, hang, eene geheel andere gedaante hebben."—Maar, 't geen hier mooUyic, 0f ook min voeglyk, fchynt, vertoont zich, by nadere overweeging, in zulk een licht, dat men niets in het zelve aantreft, 't welk der wysheid van deezen Koning onwaardig zoude zyn. Eene wel ingerigte verklaaring van het zelve verftrekt hier van ten Ontegenzeggelyk bewys.

„ Doch, zoo de kerk aan hem dit ftuk verfchul„ digd is, waarom (vraagt men) wordt dan zyn „ naam in het opfchrift niet gemeld?"—Maar was ditnoodig?Befchryft hy zich niet duidelyk genoeg,

als

O) V. J. G. CARPZOVII Introd. ad libros Poëticos V. T. p. 203. feqq. Thalmudifta: hunc librum Ezechis accep'tum ferunt. Argumenta,qua; hujus Regis hiftoria, pro hac opinione, fuppeditare videtur, colligit fed &refutat HUETIUé Dcm. Euaag. I. 353.

Sluiten