Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SALOMONS diep Verval:

ter van den Egyptifchen koning Pharao, ter echtgenoote verkoren: een huvvelyk, dat by de uitleggers zeer verfcheidenlyk beoordeeld, en van fommigen ten hoogften afgekeurd, wordt; ook dan zelfs, wanneer men veronderftelt, dat die Vorftin den Joodfchen godsdienft aangenomen hebbe: gelyk veelen dit, én niet zonder reden, waarfchynlyk houden; die ook daarom in deeze echtsvereeniging geene merkelyke overtreeding vinden.

Doch, wat men ook, ten aanzien van dit huwelyk, ter verdeediging van Salomon, kan bybrengen, onverfchoonlyk echter was de veelwyvery, waaraan hy zich,op debuitenfpoorigftewyze, heeft overgegeven. Hy nam zich Moabitifche, Ammonitifche, Edomitifche, Zidonitifche en Hethitifche vrouwen, van die volkeren, aangaande welke de Heere gezegd had , Gylieden zult tot hen niet ingaan, en zy zullen tot u niet inkomen, (o) Van deezen nam hy, niet eenige weinigen,maar een aantal van zevenhonderd, allen vorftinnen; 't zy door geboorte , 't zy door Salomons byzondere liefde jegens dezelve, tot dien ftaat verheven. Daarenboven nam hy zich nog driehonderd bywyven ; vrouwen van laager

rang

(a) i Kon. XL 2.

b i

Sluiten