is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbereidzelen tot verklaaring en eene schetswyze opheldering van Salomons Prediker.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 Schetswyze Opheldering

„ mei, geduurende het getal der dagen hun„ nes leevens. "

Dit vers verdient byzondere opmerking. Het fchynt genoegzaam zeker, dat Salomon in deeze woorden het beginzel meldt van zyne beklaaglyke afwyking. Hy fpreekt van zynen voorigen leeftyd, en geeft ons zulk een berigt van de gefteldheid en gezindheid zynes gemoeds in die vroegere jaaren , als volmaakt overeenkomt met het geen de gewyde gefchiedenis ons van hem leert denken. Hy wilde, naamelyk, een welluftig leeven met de beoefening van waare wysheid zamenvoegen , (want de fpreekwyze nogthans leidende myn hart in wysheid, fchynt dit te kennen te geeven, en ons te verpligten , om het woord wysheid, hier in verhevener zin te neemen, dan even te vooren.) Trouwens, geheel aan vermaak en welluff. zich over te geeven, dat leed zyne Godsvrugt niet; geheel aan de Godsvrugt zich over te geeven, dat fcheen ,noch de kragtder verzoekingen , met welken de voorfpoed hem omringde, toe te laaten , noch zyne natuurlyke gefteldheid, die hem tot zinnelyke genoegens fterk deed overhellen.

Dan,om het een en ander zaam tepaaren,

daar

Hoofdd. II. vs. 3,