is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbereidzelen tot verklaaring en eene schetswyze opheldering van Salomons Prediker.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ScHETSWYZE OPHEIÖEïUfJÖ

op zyn hoede zyn tegen fchielyk opkomende drif ten,

>, tyd verbeidt, zulk een is beter, voortrefi, lyker, eerwaardiger, gelukkiger, dan een „ hoogmoedige, die groote verbeelding van „ zich zeiven heeft, en daarom, wanneer „ hem eenig ongelyk gefchiedt, aanftonds „ in toorn opftuift, op wraak bedacht is, „ en zich niet ontziet, de Godlyke voorzie„ nigheid te onteeren."

//. Ten tweeden , 't geen den wyzen , in geval van onderdrukking, verwart en verbystert, is, behalven de voorbaarigheid in oordeel en befluit, een onbedachtzaam toegeeven aan zondige driften, die het verftand nog meer benevelen, en zulk eenen vvelligt tot uiterften brengen. Hier tegen

i. is deeze vermaaning ingerigtj zyt niet haastig in uwen geest, om te toornen: „ lydt gy onregt, wordt gy, door „ de overmagt van anderen, onderdrukt en „ benadeeld, wees op uwe hoede, bedwing „ uwe gemoedsaandoeningen, die u geme„ lyk, verdrietig, mistroostig, of wel, wraak„ zugtig zouden maaken."

ii. „ Handelt gy anders,geeft „ gy in zulk een geval gehoor aan de ingee„ vingen van kwalyk beftuurde eigenliefde,

die aan drift, oploopendheid en vertwyfe„ ling voedzel verfchaffen, dan vergeet gy

„ voor

rloofdd. VIL

vs.