Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%%t XI. Pm», Over Jezus heilig Gedrag

is my geheel met naare , aakelige en yfelyke denkbeelden opgevuld. Vrees en Verfchrikkingen des doqds werken zo geweldig -op myn hart, dat myn zwak lighaam het naauwlyks kan uitftaan , en onder het geweld deezer he« vigeaandoeni nge byna bezwyken moet. Blyft daarom by my , myne Vrienden ! en onttrekt u aan den flaap , opdat uwe Tegenwoordigheid en Wakkerheid my eenigen Troost verfchaffe in deeze bedroefde uure. Dus maakte Jezus zynen vertrouwdften Vrienden wel de grootheid zyner inwendige Smarte en Droefheid bekend, doch ontdekte hun tevens daarvan de oorzaak. Ondertusfchen hadden zy dit reeds uit zyne voorgaande gefprekken met hun. zonder moeite kunnen opmaaken, zo de Voorftellinge, dat de Mesfias zoude lyden en fterven, niet te zeer tegen hunne vooroordeelen en wenfehen geftreeden hadt. Immers, hadt hunne Meefter hun, niet nog by den laatften maal-tyd, op het duidelykfte gezeid: Hy zoude maar eenen kleinen tyd by hen zyn , des Menfchen zoon zou door een zyner Disfipelen verraaden , en in de handen der Zondaaren worden overgeleverd? Hy zou geen brood meer met hun eeten, noch drinken van de vrugt des wynftoks, dewyl ?yn lighaam voor hun verbroken , zyn bloed ver-

goo-

Sluiten