Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *9 X

denen ter navolging aan ? En nochtans roemü zy zo dikwerf' een goede, eerlyke en zelf een groote naam , als een allerkoftelykfte zaak. Het komt derhalven flechts hierop aan, dat men ons recht verftaa, zonder over woorden te willen twiften. Het is waar, dat 'er, tot ongeluk voor de waereld dikwils Vorften geweeft zyn, die zich door rooveryen, door oor" loogen , door hunne vreedelievende nabuuren, waarover zy geen recht hadden, onder het juk te brengen, en door moorderyen, eenen grooten naam hebben zoeken te verkrygen. Tot fchande van ellendige vlyers, is 't ook waar, dat deze zulke verwoefters preezen, en haare moorderyen, overwinningen, hunne rooveryen groote daaden, en hunne naam groot noemden. Maar wy fpreeken niet van zulke geesfels van het menfchlyk geflacbt, wanneer wy van Frederik en van zyne groote daaden reden voeren.

i ) Menig een wierd een groot man, wierd beroemd en verkreeg een onfterffelyken naam, zonder dat 't hem in den zin kwam, zich beroemt te willen maaken. Hy dacht alleen maar zyne plicht te doen, en hy deed ze; maar de tyd en geleegenheden waren hem gunftig, zonder dat hy op deeze toevallige omftandigheeden had gereekend, ontftak een vonk zyn hart, die tot hier toe, buiten zyn weeten, in de asfche was bedolven geweeft, en hy zag zich andere voorgetrokken en geëert, voor hy eens recht wift, van waar hem dit wedervoer. Hy had zich te vooren zelfs zulke vermogens niet toegekend, die zich nu by hem ontwikkelen; «en behaaglyke fchroomachtigheid hield hem in

de

Sluiten