Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

§ eu.

Voor alle dingen weest doordrongen van de grondbeginzels van weldaadigheid en liefde, de grondfteun van deezen heiligen Godsdienst. Beklaag den doolenden, zonder hem te haaien, zonder hem te vervolgen.

Overlaat alleen aan God het oordeel, en vergenoeg u met te beminnen en te verdraagen. Metzelaars! Kinderen van denzelfden God, vereenigt door het algemeene geloof aan onzen Goddelijken Zaligmaaker! laat deezen band der liefde ons op het naauwfte vereenigen, laat denzelven alle vooroordeelen, die aan onze broederlijke eendragt hinderlijk Zijn> onder ons uitroeijen.

Art. II.

Onfterflijkbeid der Ziele. § i.

Mensch! Koning der Waereld! MeeiTerfhik der Schepping, toen God u met zijnen adem bezielde! Overweeg uwe verhevene beflemming! Alles wat om u zweeft, bezit flegts eene dierlijke ziel, vergaat met den tijd en is aan uwe heerfchappij onderworpen.

Sluiten