Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3a )

.gaven eene. uhfpraak ten onzen voórdeele , niet tegenftaande de voordragt der Judge (zynde een Rechtsgeleerde die op de order van liet pleitgeding acht geeft en vervolgens ter conclufie een voordragt der zaak , zyn advys behelzende, aan de Jury doet) nog al helde ten voórdeele van de Compagnie. Dit was veroorzaakt doordien deeze zaak, zuiver commercieel zynde, niet zodanig was voorgedraagen dat ze even vatbaar was voor een' Rechtsgeleerden als voor een' Koopman.

Dit advys van den Judge febynt den Leidsman der Bewinthebbcrs aangemoedigd te hebben om zyne vervolging tegen ons voort te zetten: hieruit ontftonden nieuwe zwaarigheden, waarom wy andermaal de Compagnie in Rechten betrokken. Den derden Maart deezes jaars diende de zaak op nieuw: de zelfde Judge, die te vooren eenigzins ten voórdeele van de Compagnie had overgeheld, leidde nu haar verkeerd fustenu af uit haar eigen defenfie en getuigenis. De Jury, zynde wederom twaalf andere notable Kooplieden der Stad London, gaven andermaal vonnis ten onzen voórdeele , en de Compagnie wierd in de kosten gecondemneerd.

Deeze tweede uitfpraak zal zekerlyk in 't kort een einde maaken van deeze groote transactie, hoewel alles nog niet is gefchikt en het nogmaals al te duidelyk blykt dat de wraaklust niet is voldaan. Dan wy berusten te wel op de deugdelykheid onzer pretenfie, om niet, des noods, de Compagnie ten derdemaal in Rechten te betrekken en haar verkeerd fustenu tot eene laatfle

con-

Sluiten