Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den PREDIKER. 153

Hoofdd. X.

VS. 10.

m het een 1 ander ;bben de ste jaaren in Saloons regeringeurige oorbeelen opge. even.

groote kosten vereischt, het geld is "er goed voor. Koning en Ryksgrooten weeten wel middelen te vinden, om zich, ten koste van het volk, in zulk eene dagelykiche weelde, pragt, en dertelheid ftaande te houden.

ff. Maar nu,

daar het zoo toegaat by den Vorst en zyne Staatsdienaars, kan 't wel anders, of de belangen van het volk zullen verwaarloosd, en hier door het Staatsgebouw merkelyk bedorven worden ?

)). Dat Salomonv; nu, in deeze fchets van flegt beftuur, het^' oog heeft op zyn eigen Hof, in de laatfteie jaaren zyner regeering, en op de leevens-^ wyze der voornaamften, die toen wel hetg meest te zeggen hadden, daar aan valt niet^ te twyfelen. Hebben niet zyne wyven en: bywyven hem tot uiterllen weeten te bren-*1 gen, en hem te noodzaaken, om aan haare zinnelykheid voldoening te verfchalfen'? Wat al onnoemlyke kosten heeft hy daar toe moeten doen ! Pragt, overdaad, kostbaare vermaaken, allerlei wulpsheid, hebben hem en zyne gunftelingen meest al bezig gehouden, 't Kon niet anders , of hier door moest veel, dat tot den welftand van K < het

Sluiten