is toegevoegd aan uw favorieten.

Predikaatsien over het lyden en sterven onzes heeren Jezus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis van Jezus Onfchuld. io%

VERKLAARING.

I. Jezus Regter hadt, hoewel met geen kwaad oogmerk, eenen onregtvaardigen engevaarlyken flap gedaan. Hy wift, dat de Overftendes Volks Jezus uit Nyd hadden overgeleverd, maar dat hy by het grootfte deel der Jooden in eene byzondere Agting ftondt, en van veelen voor den lang verwagten Mesfias werdt gehouden. Hy maakte daarom zeer zeker ftaat op de meefb ftemmen, wanneer hy, volgens eene ingevoerde gewoonte, twee aangeklaagden, Jezus en Barabbas, aan het Volk voorftelde, en hen kiez e m et, wien van beiden de Vryheid en het Leeven zou gefchonken worden. Doch door eene byzondere omftandigheid, waarvan wy in onze voorgaande Verhandeling breedvoeriger gefproken hebben, gebeurde het, dat de Hemmen des Volks voor Barabbas uitvielen, en dat Jezus heimelyke Aanhangers het niet durfden waagen, om voor zyn Behoud en Loslaatinge te ftemmen. De Landvoogd was verbaasd over deeze ganfeh 08verwagte Verandering der gemoederen, en dewyl hy zyn woord en zyne belofte niet weder kon inhaalen, zeide hy geheel ontroerd: Wat zal ik dan doen met Jezus, van welken gezeid wordt, dat

G 4 ffy