Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIEREN ZEVENTIGSTE VRAAGE. 21$

ü waarlijk zoo wascht van uwe zonden door Jefus bloed, en heiligt door zijnen Geest, 'gelijk gij met het water in uwen Doop gewasfehen zijt. —— Op zulk eene wijze in. het geloof omtrent uwen Dopp verkeerende, zal u uw Doop waarlijk nuttig worden; gij zult geloovig blijven zien op de vergeeving uwer zonden door Christus bloed, en op de reinigmaaking van dezelven door Jetusj Geest; uw Doop zal u beftendig blijven wijzen op Christus Offerande, en op zijnen Geest.; en. gij zult u verheugen , dat gij gedoopt zijt. Gij zult leeven in verwondering over, in aanbidding van, in eerbied ea liefde omtrent Gods genade, goedheid, liefde, en trouwe jegens fcj in Christus jefus. Gij • zult, als gedoopten, heilig voor dien God keven , die u van a'Ja uwe zonden gewasfehen heeft » in bet bloed Man zijnen Zoon >, door zijnen Heiligen'Ceesti'iob als het u beceekeai en verzegeld werd in uwen .Doop.

IBSBMBI .

Heeft onze Christen eene fchriftuurlijke geloofsbelijdenis, aangaande den Doop, afgelegd, in de voorige Ar.dwoorden j'meri zal7 hem 'hü bok gelegenheid geeven , om zijn geloof te belijden, aangaande het Avondmaal des Heeren — en dat in dezelfde orde

als vooren. i Eerst zal men. hem onderzoeken,

wat hij gelooft van het Avondmaal zeiven; cp deze wijze: — Men vraagt hem eerst, wat hij gelooft aangaande den waareri aart en natuur van hec Avondmaal, fraage LXXW — Men wil, dac hij eene nadere verklaarjng gegve van de zaak zélve,

1W#5

Sluiten