Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderd en tweede vraage. 5oi

•welk alles in het doen van den Eed opgeftooten wordt _ doch welke eer aan geen fchepfel toebehoort. Dit is door zichzelven blijkbaar. — Dus heeft onze Christen, door deze zijne reden, zijne ontkenning zeer voldoende geftaafd, en dit ftuk, met wederlegging der dwaaling, voldongen. Ik achte niet noodig, er iets bijtevoegeru

Men gaat vervolgens over, om hem zijn geloofs» gevoelen te vraagen, aangaande den wezenlijken en zedelijken inhoud van het vierde gebod. Dit doet men, in de

CM. VRAAGE.

Wat gebiedt God in het vierde Gebod?

A N d W o 'O R d.

Eerstlijk, dat de kerkendienst of het predikambt; cn de fchoolen, onderhouden worden; eiï dat ik , inzonderheid op den Sabbath, dat is , op den Rustdag , tot de Gemeente Gods naarstiglijk koome , om Gods Woord te hooren, de Sakramentea- te gebruiken, God den Heere openlijk aameroepen, en den armen christelijke handreiking te doen. Ten anderen , dat ik alle dc "dagen mijnes levens van mijne booze werken viere, den Heere door zijnen Geest in mij werken laate, cn alzoo den eeuwigen Sabbath in dit leven aanvange.

Men bemerkt zeer khar, dat onze Heidelbergfche Godgeleerde, in zijne onderzoekingen, dit vierde gebod niet uitmonstert uit dep rang der andere li 3 Ge:

Sluiten