Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER TEERING , KOORTS , ENZ.

345

en derhaiven kracht verkrijgen, door alle verflcrkende fpijzen en hulpmiddelen ? enz.; echter heeft de ondervinding mij geleerd, dat wanneer men door corrigeer ende , tempereerende cn evacueerende middelen, de vloeibaare deelen verbeterd ; van het fchadelijk vocht bevrijd, cn de hette, als oorzaakder vcrfnclde kracht, fpanning dér vaten, en musculachtige deelen', enz. verminderd heeft, dat de lichaamskracht als dan toeneemt, ende altc fterke beweeging der musculen, zo wel als van alle vaten, van zelve vermindert, zo dat eindelijk de gelijkvverkendc kracht herfteld wordt.

Insgelijks wordt de lichaamskracht over 't algemeen in eenen merkclijkcn graad behouden, ja zelfs vermeerderd, wanneer men zulke onnatuurlijke loozing van zeer fijne deeltjes, die met het al te fterk zweeten uitgevoerd worden, terughouden, en de Natuur alleenlijk bevrijden kan, door het uitvoeren van de voorhanden zijnde fchadelijke etterftoffc ; als bij voorbeeld , door fontanellen , feton, blaarpleisters, blocdkoppcn, entevens door andere gepaste corrigeer ende , refolveerende , tempereerende cn evacueeremie middelen.

Ik zeg nogmaals, dat de gelukkige uitflag van eene ondernomene geneezing, in eene nog niet te ver gevorderde uitteering , alleenlijk berust in het verkiezen, cn het tijdig gebruik van die middelen , welken met de lichaamsconftitutie des Lijders, en de grondoorzaak der ziekte overeenkomen ; cn vermits er over deeze ziekte zeer veele fchoone werken voorhanden zijn, alle welken, als fragmenten, uit andere werkenzamengebragt, cn in commentarien veranderd zijn , zo ga ikhet overige wederom metftilzwijgen voorbij, om tc komen tot het geneezen der ziekte, cn des tot de daartoe behoorende hulpmiddelen.

V 5

Sluiten