Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXPECTOR. VAN ETTER , BIJ EEN JONGETJE , ENZ. 50?>

hoesten en ratelen in de borst bemerkte, echter bleef de fpraak nog helder; cn vermits de vader mij hier over fprak, cn zijn kind gaarne gered wilde zien, befloot ik met het middel No. i, nogmaals een begin tc maaken. Drie weeken was hetzelve reeds gebruikt, wanneer voor 't eerst weder etter geëvacueerd wcrd,echter op verre na niet in zulke hoeveelheid als in 't voorgaande jaar — Ik bemerkte duidelijk, dat thans de gemelde etter niet anders dan met het vomeer m wilde volgen , want op die dagen, op welken de jonge Lijder niet vomeerde,volgde ook geen etter,en wanneer veel etters geëvacueerd was, hield het ratelen in de borst en de hoest, voor eenige dagen op.

Thans, terwijl ik dit fchrijve, gebruikt mijn jonge Lijder nog dagelijks een eierlepeltje van No. i, geeft geen etter meer over, en wanneer hij vomeert, volgt niets dan flijm; het middel fchijnt thans den ftoelgang meer dan voorheen te bevorderen; hij is voor 't overige nog zeer tierig; de flaap is gerust, en het ratelen in de borst is zeldzaam ; des morgens wakker wordende, zijn de oogen toe, vermits de etterftof zig door deezen weg fchijnt te ontlasten, waardoor de haairtjes van de oogenleden aan malkander gekleefd worden; wanneer deeze drooge etterftof door bloedwarm water afgebet, en alles rijn is, bemerkt men, na weinige uuren, dat dan ook nog etterftof in de hoeken der oogen, af- cn uit-gezonderd wordt uit deeze afzondering begrijp ik, eene afleiding dooi' fontanellen, (een feton zoude voor een zo teder kind al te pijnlijk zijn,) hoogst noodig te weezen, om door deezen weg het eigenaartige der fcherpe vochten, naar een anderen weg te leiden, des heb ik zulks den vader voorgefteld. Tot verbetering deivochten , laat ik thans, (behalven 't gemelde middel Kk z

Sluiten