is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek nopens den oorsprong [...] der zedelyke verplichting, volgens de leiding der algemeene rechtsgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ak-T. XIIL Rechtsgeleerdheid. 77

De fchryver, gelyk men ziet, verwart hier twee zeer verfchillende zaaken, de verplichting zelve met de beweegredenen , die ons verbinden aan dezelve getrouw te zyn. De plicht is eerder dan die beweegredenen; dezelve is 'er onafhangelyk van. Eer dat de mensch eenige reden van nuttigheid of belang zie, bekwaam om indruk op zynen wil te maaken, en om hem over te haaien tot de vervulling dier plichten , is 'er eene wet, die hem. dezelve voorfchryft. De beweegredenen, meer of min vermogend, welken zich zynen geeft komen aanbieden om zyne voorkeuze te verkrygen, vooronderftellen reeds de verplichtingen een hoogeren regel, waaruit dezelve voortvloeyt.

Laat de mensch, door zyne vooroordeelcn verblind , of door zyne harsttochten vervoerd, de wezenlyke plichten, redelyke wezens voorgefchreeven, niet zien; o£ laat hy geenzins getroffen zyn door de beweegredenen,. welken ieder wys vernuft bepaalen, om dezelvcn toe te. ftemmen en te vervullen; evenwel zyn die plichten daarom niet minder wezenlyk, niet minder onverzuimelyk. Burlamaqui heeft derzelver waaren bron niet gewcetcn; en wy kunnen op zyn zamenftel wegens het natuurlylr recht het vonnis wel toepaffen, 't welk hy zelf heeltuitgeiproken tegens het gevoelen van veel andere rechtsgeleerden. „ Deze wyze van de natuur der ver„ plichtingteverklaaren,en derzelver grondflag vaft te„ ftellen, fchynt ons onvoldoenend toe, om dat zy „ niet opklimt tot den oorfpronglyken bron en de waare '„ beginzelen." (*) Art. (*) Idem, ibid. p. 41.