is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek nopens den oorsprong [...] der zedelyke verplichting, volgens de leiding der algemeene rechtsgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio Algemeens III. Afd-

voor hem den weg der wysheid en gelukzaligheid. Zo gy het wezenlyk onderfcheid,tusfchen deugd en ondeugd.,uit zyn geest weg doet, en gy hem geene andere bron zyner plichten, dan de eerfte overeenkomften der volken, doet befchouwen, zo verlaagt gy hem, en maakt hem volftrekt rampzalig.

Envooreerft; dit afgryzelyk zamenftel frrydt alle vriend fchap af, tusfchen den mensch en den maaker van zyn wezen. Daar hy eens de natuurlyke wet afgezvvo ren, of als eene harfenfehim befchouwd heeft, erkent hy [geen wetgeevcr meer, die derzelver betrachting voorfchryft, of over haare minachting wraak neemt. Hy leeft, ten zynen opzichten, in eene volftrektc en geduurige onaf hangelykheid. Zo hy eenige uiterftens vermyden, of eenige deugden betrachten moge, is het alleen zyn belang, dat deze offerhanden en bepaalingen.' zyner begeertens vordert; maar God is;noch het beginzel , noch de beweegreden zyner maatiging en getrouwheid. Hy bedoelt geenzins, hem te eeren, te bchaagen, deszelfs wil te doen , en wetten te gehoorzaamen; dewyl de mensch , volgens het ongerymde zamenftel, 't welk ik beftryde, overreed is , dat het opperwezen niets aan redelyke wezens voortefchryven heeft, en dus, geheel onverfchillig, wegens hunne daaden en hun noodlot, hun zeiven de zoig heeft overgelaaten, om hun gedrag en zedekunde, willekeurig, te regelen.

En,dit zo zynde,dan is het zeker,dat de mensch van deszelfs goedheid niets te hoopen heeft, wanneer het al waar was, dat hem, van deszelfs gramfchap, niets te vreezen ftaat. Alle onderhandeling,tusfchen den Schepper en redelyk-