Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

siS Algemeene JV. Afd,,

zynesharten,of in de werken zyner handen plaats hebben-, dan wanneer hy dit ooripronglyk en opperft voorbeeld raadpleege en dezen leevendigen regel volge Alles,wat on~ ze zinnen treft—alles,wat aan de oogen der reden is blootgedeld, fchynt ons meer of min fchoon, meer of min volmaakt, naar maate het meer of min deze onzichtbaare orde naby komt, welke, door eene onderlinge af hangelykheid, de deelen van een zelfden geheel zamenbindt- tusfchen dezelven eene waare overeenflemming vastflelt— hen tot het zelfde einde doetzamenloopen,en,eindelyk,hunne verfchillende betrekkingen en byzondere kenmerken, iu eene volmaakte eenheid, vereenigt.

Deze orde is geenzins willekeurig. Op alle plaatzen, waar zy noch erkend , noch geëerd wordt, ziet men niet, dan verwarring en mismaaktheid. En geenzins moet men denken , dat haar beftuur flechts tot eenige voorwerpen bepaald zy : neen , alles is haar onderworpen; zy is zo wel algemeen als noodzaaklyk; zy is niet alleen de regel dier grove wTezens en zinlyke zamenvoegingen ,welken, in de ftoffelyke waereld, plaats hebben; maar zy voert voornaamlyk baare heerlchappy in de geeft" lyke en onzichtbaare waereld. Zy beftuurt de werkingen der verftandlyke wezens, zy is de regel hunner gedachten , oordeelen, begeertens en genegenheden; doch, onveranderlyk zynde , hangt zy nimmer af van hunne verbeelding en grilligheden , en is voor hunne vermeetelheid ongenaakbaar.

Deze orde is uitmuntend en onafhangelyk fchoon , dewyl geene zaak fchoon genoemd kan worden, zo zy met haar niet overeenftemmc; zy is vroeger, dan alles,

dan

Sluiten