Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS BRIEF aan de ROMEINEN. 15

N. T., het welk men zeggen kan, gefchreeven te zijn , om de uitneemendheid der Christelijke Leere boven de Heidenfche Godgeleerdheid aan te toonen. De Heidenen werden door de Apostelen, en wel met het hoogfte recht, befchouwd, als zonder God, en dus zonder Godgeleerdheid; althands zonder fchijn of fchaduw van zulk eene leerwijze , die eenigzins een zamenflel van Godgeleerde waarheden kon genoemd worden. De Apostelen keurden het daarom volftrekt onnoodig , om den Christelijken Godsdienst met den Heidenfchen opzettelijk in vergelijking te brengen, ter verheffing van den eerften boven den laatften.

Gansch anders was het ten deezen aanzien gelegen met den Joodfchen Godsdienst. Te meermaalen houden zig de Apostelen onledig, met te toonen , hoe verre dezelve door den Christelijken Godsdienst overtroffen wordt. — Dit doet dan onze Apostel ook in deezen Brief; hoewel niet opzettelijk , niet op die wijze , dat zulks kan gerekend worden den voomaamen inhoud van denzelven uit te maaken , gelijk men dit, in een bepaald opzigt, kan zeggen van Paulus Brief aan de Hebreen. In onzen Brief verheft hij de Christelijke Godgeleerdheid boven de Mofaijche, en de leerwijze der Jooden van zijnen tijd, alleen

Sluiten