Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORPORTAAL

t o t d e

KUNST der ASTROLOGIE;

Bevattende etne dflrologifche verklaaring over de Zeven Planeeten, en over de twaalf f lemelstekenen van den Z odiak, om uit dezelven zowel de geaartheden, als de toekomende lotgevallen van allerleie perjonen, van verfcbillenden ouderdom , onder anderen ook van jonggeborene kin' deren te leeren kennen, en des door zodanige kunstregelen aanelkWaereldling, bet trekken van zyn eigen Horoscoop gemaklyk te maaken; met uitgewerkte Proeftafelen voer de agttiende en negentiende eeuwen , aantoonende het jaar •waarin ieder Planeet op zyn beurt regeer en zal: verluifier d door een^ apart Kunsttaf eitje, van de ongelukkige dagen welke in iedere maand van bet jaar voorkomen, In in boedanige zaaken die meest plaats hebben.

Meester Franciscus!

De uitwerkende grondbeginfelen , zyn de flambouwen wel. ken alle de onderfcheidene takken van geleerde Kunften en Wetenfchapyen moeten verlichten, en de beneveling van het verlland, in duiftere en onbegrypelyke zaaken, doen opklaaren; zie hier een Aftrologifche ladder, uitverfcheidenefporten zamengefleld, door middel van welke men tot den Planeetkundigen Tempel klimmen, en zulk een onwaardeerbaare fchat van wysheid in de Aftrologie veikrygen kan, die de geheime deuren der Voorzegkunde, tot nog toe , by het gros van 'tmenschdom, geen Kunstgenooten zynde, als ongenaakbaar befchouwd zynde , toegankelyk zal maaken: myne Vrienden de Planeeten hebben, door myn pen, dit gefchenk aan de Nakomelingfchap, of liever aan de Beminnaa-

A 2 ren

Sluiten