Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 237 )

klaard heeft: een goede Hartfchrik''moet vervolgends bewerken - dat in het jaar 1868 twee veel vermogende opperhoofden van verfchillende cabalen, voor deezen zig als onverzoenelyke vyanden tegen elkander gedraagen hebbende, te zamen den band der vriendfchap onverbreeklyk zullen toeknoopen; de Aftrologifche Spiegel die my zelden bedriegt, wanneer ik my wegens ontdekkingen van gewigt in myn Obfervatorium bevinde, vertoonde my de laastemaal by voorraad eene zonderlinge gebeurtenis, welke in het Schrikkeljaar 1868 plaats zoude hebben, en waarover ik myne Vrienden de Planeeten geraadpleegd heb: dit zeldzaam voorval moest eigentlyk daarin beftaan, dat algemeene goede Hartfchrikken, waar door de inwooners van eene volkryke Stad, ter zaake van eene geweldige Aardbeving en daarop volgende Waterberoering, ten dien tyde bevangen zullen worden , hun van alle ingezogene verbittering, of ingewortelde haat, ten opzichte van verfchillende geloofsgenooten, voortaan zullen doen afzien.

Gg 3 N"._XVIII.

Sluiten