is toegevoegd aan uw favorieten.

Joseph de Tweede, keizer des Duitschen rijks [...] beschouwd als vorst en wijsgeer [...] bevattende eene volkomene beschrijving van zyn leven, als mede van dat der vorstinne [...] Maria Theresia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Joseph II. 209

verijen onderrigt te zijn, zig fteeds vermeer5, derende en tot in de kleinfle fteden uitbrei-

„ den-

i, fchepen voorbij Lillo , en te dien einde eenen tarif

„ voorflaan. Maar tot de vrije fcheepvaart naar

j, beide de Indich wilden zij hunne toeftemming niet

,, geven! —. D,e keizer ging van zijné eifchen niet af."

„ Holland deed flappen, die duidelijk te kennen ga„ ven, dat de oorlog tegen Oostenryk zo goed als ver,, klaard was. Meü maakte van beide zijden ernstige

krijgstoerustingen. Bij Diest werd een leger verzameld, ,, om de bezetting van Maastricht intefluiten. De be„ zetting van Antwerpen werd verfterkt. Van alle kanten t, trokken Oostenrykfche troupen te zamen. De Algemee„ ne ftaaten zaten ook niet ftil. Zij deden een kordon j, langs de grenzen trekken; befloten tot eene vermeerde„ ring der landtroupen, en begonnen onderhandelingen j, met duitfche en andere vorsten, om vreemde troupen ,i in foldij te nemen. De binnenlandfche oneenighedeu „ in de Republiek werden op eens ter zijde gefteld, en „ alles vereenigde zig tot verdediging, en tot den oorlog „ tegen den vijand van buiten. Zo ontzaglijk als deze ,, voor hun moest zijn ; zo min lieten zij den moed zin-

,, ken. Zeker hadden zij hoop, gegronde hoop op

„ de onderfteuning van eene buitenlandfche mogendheid „ tegen den keizer, en allengs op meer bondgenooten. —— i. Doch Frankryk had geen lust, om ander deel aan de „ zaak te nemen, dan dat van bemiddeling. JosEPn riep „ zijnen gezant uit den Haag terug; klaagde over den O „ hoon,