is toegevoegd aan uw favorieten.

Joseph de Tweede, keizer des Duitschen rijks [...] beschouwd als vorst en wijsgeer [...] bevattende eene volkomene beschrijving van zyn leven, als mede van dat der vorstinne [...] Maria Theresia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Joseph II. 215

„ ftad van elke provincie ééne logie zal mo.

» gen

„ den zig bij den graave van Vergennes; Breteuil en „ Cm.onne beguaftigden den keizer."

„ De koning volgde den raad van Vergennes. Hij liet„ aan de hollandfche gezanten de verklaring doen, dat hij „ deel nam aan hunnen twist met den keizer; vermaande „ hen verder tot gematigdheid tegen hem; doch dat hij „ de Republiek in haare beklemdheid niet zou verlaten. „ Aau de buitenlandfche gezanten werd bekend gemaakt: „ dat de koning den toeftand der Republiek zeer ter har„ te nam, zig haare zaak aantrok, doch hoopte den vre„ de door zijne bemiddeling nog te bewaren. Lodewijk

„ de XVI, fchreef zelf aan Joseph den II. De we-

„ zenlijke inhoud was, dat hij niet twijfelde, of de kei„ zer zou zig niet lang beraden over de keus tusfchen de ,, aangeboden bemiddeling van Frankryk, en de verbre„ king van de verbindnis met Frankryk. Vergennes, de „ zoon des ministers , ging zelf met den koninglijken ,, brief naar Weenen. Zo weinig twijfelde men aan het „ goed gevolg!"

„ Joseph en kaunitz ftonden verbaasd over den zon„ derlingen keer van zaaken. De eerde verklaarde, zig „ de voldoening zelf te moeten verfchaffen, welke de ko„ ning van Frankryk door den weg van onderhandeling „ wilde op zig nemen te bezorgen. Het voorftel, welk „ hem door eenigen zijner grooten gedaan werd, om de „ aangeboden bemiddeling niet geheel van de hand te wijO 4 »zen'