is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vijfde en drie volgende hoofdstukken uit Paulus brief aan de Romeinen, verklaard.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EUANGELISCHE HEILIGHEID. 451

geestlijke kragten en gaaven. - Gaat , dm doende, al ftrijdende in door de enge poort. Ziet gij meermaalen 11 zelven, door de list en het geweld uwer vijanden, onverwagt, als het ware, geheel te rug gedreeven tot buiten de poort, hervat telken reize den ftrijd. Allengskens zullen de poogingen uwer vijanden haare kragt verliezen, en gij met meerder© gerustheid den weg der waare heiligheid bewandelen.

Vergeet ondertusfchen niet, dat gij , offl Vrugtbaar te zijn in de uitoefening van waare euangelifche heiligheid, u niet maar Chris» tus in het gemeen moet toeëigenen , als da eenige algenoegzaame oorzaak van zaligheid, maar dat gij u Denzelven in het bijzonder moet toeëigenen met opzigt tot zijnen dood en zijné opjianding, zoo als. gij door zijnen dood der zonde dood, en doorzijn leeven Gode leevende zijt* Oefent deeze werkzaamheid door het geloof, oveieenkomftig de voorgedraagen beftieringen. Scheidt die dingen niet van elkander,die volgends de opgegeeven euangeliegronden onaffcheidbaar met elkander verbonden zijn* Hebt gij deel aan Christus, dan hebt gij bok deel aan alles , wat tot zijn middelaar» fchap behoort, niet alleen aan zijnen dood9maa£ Ff 3 ' ook