is toegevoegd aan je favorieten.

De oorzaaken, voorbehoeding en geneezing der ziekten onder de menschen, voortvloeijende uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland onderzocht [...] in eene [...] verhandeling, die den gouden prys by de Hollandsche Maatschappy heeft weggedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CcfieUbeid van het Vaderland voortvloeijen. 7-3

ten, als de Coryza\ Lethargus, Afthma, Cafo'che, Cacochymia, Bilio/a enz. bevestigen.

Hoedanig nu de Maan dit op de lichaamen der Menfchen te wege brenge, en welke de rede van deeze tegenltrydige uitwerkingen zy , is even zoo duister te verklaaren , als de gewoone Verfchynfels, die daar van in de wateren en den dampkring opgenoemd zyn. F. Hoffmann heeft gemeend zulks te kunnen afleiden uit de verflapping der vaste deelen , zoo door de uitzetting , als door de vogtigheid , Waar door de uitwaasfeming belemmerd wordt, en 'er eene ophooping van bloed en vogten gefchiedt enz. (c). Doch, wat behoeft men in eene zaak als deeze verdere bewyzen by te brengen, daar.de uitwerking van dit hemelfche lichaam , volgens de be-. rigten van Zutphm , zich op de Runderen zelfs deedt gevoelen (ƒ) ; de heilige Bladeren van

Maan-

(O «Luna crefcente tumores amp'iarifuprafuirdemonftra„tum. Evenit hoe non aliaex ratione , quam quod partium „tonum relaxattamrarefaQione, quam humiditate, undeper„ fpiratio fufpenditur & hun;orum fanguinis& feri fit accuniu„ lano. Luna vero decrefcente perfpiratioacquirit vires , & »,exinde tonus fibrarumque robur confirmatur. Ethajccaufa eft , cur optime medicamentorum ufum homines tune pcrj, ferre pos fint , quippe eo tempore bona efl evacuatie , bona „etiam vensefeÊtio, qua; tune maxime infervit prasfervationi." Tom V. pag. 76. §. xxxix. vergeleken met G. Ballonius in Lib, citato , Tom. 1. pag. 131. & R. Meao, Lib. cit. pag. 192 & feqq.

(ƒ) Dus fchreef men in Oftober 1771. „ Wat de Veepest „aangaat,. die woedt; rondom deeze Stad wederom heel ft eik ; „doch de beesten, die in de ftad en op de ftads weiden zyn, E 5 » zyn