is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorzaaken, voorbehoeding en geneezing der ziekten onder de menschen, voortvloeijende uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland onderzocht [...] in eene [...] verhandeling, die den gouden prys by de Hollandsche Maatschappy heeft weggedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefteldheid van het Vaderland voortvloeijen. % \f

zittend leven leidt, tot het maaken van Haringwand , terwyl de mans in zee zyn , en voor gewoon voedfel meest gedroogde Schol met brood en Thee nuttigen , waar door zy onderheevig zyn aan Hyfterike kwaaien , Indigeftien, Oedemateufe zwellingen , Kwaadfappigheid , en wat meer van dien aart zyn mag ; doch hebben gewoonlyk geene ziekten, welke men volkomen onder de inflammatoore kan brengen. "

e.) Van de Lier heb ik het volgende berigt door denzelven , volgensJchryven van den Chirurgijn J. Vehschuuren , ontfangen.

„ Dat 'er dit jaar weinig Voorjaars - koortfen hebben geregeerd ; en dat de weinige , die 'er waren, zuiver intermitteerende zyn geweest. In het najaar waren 'er meer zieken ï doch van eenen zeer verfchillenden aart. Sommigen kreegen eene Febris continua, anderen eene Febris continuo, retnittens, die in eene Febris intermittens veranderde, en wel de gemakkelykfte was. Sommige waren geneegen in een te loopen , onder welke Hy een man behandeld had , die overleeden is aan een Rotkoorts, by welken Hy te Iaat gehaald was, en die geen geneesmiddelen of vogt wilde gebruiken. Sommige waren van den beginne zuiver intermitteerende gebleven, tot de volkomene herfteiling toe ; behalven enkelde , die in eene Febris quartana zyn veranderd , welke men anderzints in het .najaar be0 5 kom::