Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t24' Van de Ziekten , welken uit de Natuurlyke

oneunftig, om deeze en andere ziekten van derzelver ligging alleen af te leiden , zynde vry luchtfr en hooger dan andere fteden , uitwyzens de Waterpeil aan de muuren van de binnengragten , voornamentlyk op het Rapenburg gelegen. De oude en nieuwe Rhyn en oude Vest hebben een laager ftaal: maar dit zelfde heeft in 'S Hage enz. plaats. De meeste overlast (welke ikt geduurende myn Academijch verblyf m dezelve heb opgemerkt,) beftaat in het hooge on-ezette boezem-water van Rhynland, en de eroote plas van de Haarlemmer■ Meer, welke deeze Stad , door ftoordelyke winden herwaarts aangedreeven , lyden moet. Men moet dan de Ziekten die op verfcheidene tyden in deeze Geleerdheids-zetel hebben plaats gehad .meet toefchryven aan de byzondere luchtsgefteldheid, en moeste ik'er niet byvoegen, aan de verkeerde hebandelins van eenen anderzints grooten Man, die door zyne befchaafde welfpreekenheid het Lk van Europa tot zich getrokken, en eenen akemeenen roem verworven hadde; en, buiten zvn eigen geliefd Leerftelfel, anderzints voor een geleerd man van zynen tyd moet gehouden worden (è> De Heer Pringle heelde

Cn Conf. l. Schacht Orat.fimelr. in clitum NobiM

in Oper. fïj cum A. HAUW

Ki zEViER. &c. Amltei. 1079. i-dö-

jjfttU Studii H.^QEWiAAYE, P*S- 518, 6ió, 8^.

Sluiten