is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorzaaken, voorbehoeding en geneezing der ziekten onder de menschen, voortvloeijende uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland onderzocht [...] in eene [...] verhandeling, die den gouden prys by de Hollandsche Maatschappy heeft weggedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefteldheid van het Vaderland voortvloeijen. 431

3. In 't land van Heusden en Alma van gelyken ; benevens groente , als tuinboonen en appelen in der tyd. By het misbruik van den avond ■ maaltyd met Thee en Koffy te doen.

4. Te 's Bofch veel groente, weinig vleefch, meer gebruik van wyn ; misbruik van Koffy en Thee ook aldaar.

5. Te Doesburg worden de exceffen van eeten en drinken gezegd meer in de quantiteit, als in de qualiteit te beftaan.

6. Te Campen maaken de Aardappels, als elders, het gewoone dagelyks voedfel onder het gemeen , zoo wel als het Koffy-nat onder het Vrouwvolk , de gewoone verfhaapering uit.

7. Het eeten en drinken is by den'meesten man in Overyssel zeer eenvoudig. Misbruik m dranken , en gebrek aan behoorlyk of noodzakelyk voedfel , heeft by veelen wel plaats voornamentlyk in Koffy en Thee. Maar aan den anderen kant, niettegenftaande deeze Provincie zoo vrugtbaar niet is , als die der klei-landen wordt 'er echter door konst en vlyt van derzelver bewoonderen goed koorn en aardgewaffen als Rogge , Boekweit, Haver en Garst, Aardappels , Knollen en Wortels verbouwd , welke alle gezond voedfel. voor den Arbeidsman, die wsmig vleefch en fpek eet, uitleeveren : terwyl men behalven deeze , ook allerhande foort van

Groen-