is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorzaaken, voorbehoeding en geneezing der ziekten onder de menschen, voortvloeijende uit de natuurlyke gesteldheid van het vaderland onderzocht [...] in eene [...] verhandeling, die den gouden prys by de Hollandsche Maatschappy heeft weggedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 Van de Ziekten , welken uit de Natuurlyke

Groenten in menigte in deeze Provincie heeft, en dezelve, benevens zwaar Rund-vleefch, op eige weiden gevet, goed Kalfs - en uitneemend Lams-vleefch , lekkere Ganzen , vette Hoenders, overheerlyk Wild , de blankfte Riviervifch enz. meer als overvloedig op de tafels der Ryken vindt ; en men, de Zee-vifch op de meeste plaatfen in het geheel niet zynde , en in de na de zee gelegene fteden jaarlyks fchaarfer tvordende , mogelyk ook daarom des te gezonder leeft.

8. Te CuJenhbrg driemaal daags Aardappelen , tusfen beiden braaf Thee en Koffy, en zoo veel Genever als mogelyk is.

9. In 't land van Arkel 's middags meest al grof fpëk , weinig vleefch , Eendvogels , aardappelen, kool, boomvrugten, brood; 'savonds bry, grutten , allerlei meelfpyzen. De gewoone drank is water, gekarnde melk , wey , dun bier, koffy , ook wel thee. De excejjen , oud bier, genever of brandewyn , vooral, wanneer

" zy ter ftad, markt of kermisfen komen : 't geen van gelyken van de Tteler- en Bommeler waardenaars berigt wordt (2). Vooral by den marktgang : anderzints wordt de levenswyze in den Tielerwaard en de Betuwe gezegt, zeer

een-

(3) Het byzondere van Gorcom is uit de Bylage letter O. af te ncemen.