is toegevoegd aan uw favorieten.

De Rhyn of Reis van Utrecht na Frankfort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZE LANGS DEN RHYN. 193

ken, dat in de vrye onderlinge mededeeling der denkbeelden beftaat! hunne tongen gewillig te verlammen , en alle de geneugten der zaamcnlecving te plaatfen in ftilzwygend te zaamen te fchoolen als

de Itomme dieren! de levens van Heiligen en

Martelaaren over cn over tc leezen ; terwyl hunne volkoomen verzaaking van de waereld hen voor altoos buiten de mogclykheid Helt van zulke voorbeelden natevolgen! het bevel van onzen Zalig-

maaker van geene lange gebeden te doen te ontduiken door die in een groot getal korte te fnippe-

ren! alle foort van godvrugtige aankweeking,

welke de egte kennis begunftigt cn lieft, te verwaar; loozeu, en op hunne eigen dorre bepeinzingen en dn ! verbeeldingen, welke daaruit ontftaan, te vertrou-

ji wen! zy mogten even zoo wel den hemel door

een ftofferig, verwormd telescoop befchouwen, en I zig verbeelden dat eenige der jnfekten, die, voor het

j glas kruipen, hemelfche inwooners waren!

: en., eindelyk, te droomen dat zy hunne zaligheid \ allerbest kunnen uitwerken met het planten van kool ! en het delven van aardappelen voor hun eigen ge1 bruikü!

Maar het is tyd deeze afgezonderde en ftilzwyj gende toneelen te verlaaten , en naar die, welke luidrugtiger waren , terug te keeren.

Het uur, wanneer onze post-paarden zig vertoonen moesten , verbreken zynde, zonden wy eenen knegt om hen aantefpooren van haast te maaken,. Ily kwam^ Ipoedig terug met de tyding dat paarden

en