Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDE. 71. Deel. I. Soek. f3

fcherpzinnigheids en yvers voor de geleerdheid kunren boogen j als zy gedUurende verfcheide eeuwen deeden blyken. Terwyl de Weetenfchappen by de Grieken in vergeetelheid geraakten, eö niet als in de Boekeryen meer 3ahweezig waren, lokten de Arabiërs dezelve tot hun, en gaven haar eene loflyke befcberming. Zy waren eindelyk , geduurende een gerui. men tyd, de eenige bezitters van dezelve; en het is aan de verkeering welke wy met hen hadden, dat wv de eerfte lichtfha alen, welke de duifterheidder Xle' Xlle. en XlIIe. eeuwen komen te verdryven te danken hebben. '

De ftuurfche inborft, welke men in de eerfte Arabifche Veroveraars ziet uitblinken, was hen niet natuurlyk eigen: dezelve was flegts de vrucht der dwaaze inbeelding, waar in de nieuwe Godsdienft, welke zv kwamen te omhelzen > hen gedompeld hadt. Tevooren befchaafder zynde,hadden zy de talenten van den geeft altoos in waarde gehouden. De Dichtkunft,de Welfpreekendheid, de zuiverheid der taaie waren by hen in eere, en zy poogden om ftryd elkander daar in te overtreffen. Dit is ten minften het geen AbulpharageY.nn Hiftorie-Schryver ons daar van te kennen geeft, en men heeft verfcheide beWyzendaarvan in hunne oude Hiftorie. Dus deeden zy, toen zy de Boekery van Alexandria verbrandden, niets anders dan dat zy de voorbygaande orjfiuimigheid van eenen verwoeden yver, en de bevelen van een oppermagtig Hoofd, wiens onbefchaafdbeid niet op de rekening van den geheelen Landaart gefield moet worden volgden. Welhaaft kwam 'er een tyd, waar in zy dien fchac als een der voornaamde voordeden van hunne verovering zouden aangezien hebben.

De oude Arabiërs hadden vóór dien tyd, waar in de WeetenfchappeD by hun bloeiden, een foort van Sterrekunde even als die, welke vóór Thales bv de Grieken bekend was. Naardien zy, even als deeze laatften, op de op- en ondergangen der voornaamIte Sterren hunnen aandacht vestigden, trokken zv daar uit gevolgen voor de algemeene veranderiDgea A 3 4er

Sluiten