Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

210

HISTORIE d è ü

redenen , de verfierde denkbeelden der Arabifché Sterrekundigen, en die van den Koning Alphonfus, over den teruggang of de oneffenheid van de beweeging der vaste Sterren. Hy vergist zich nogthans eenigzins , door deeze beweeging van één graad in 86 jaaren te maaken: dezelve is, zo men weet, fneller, naamelyk van één graad in 72 jaaren. Het zy dat'het een bloot geval, of wel eene fneedigheid is, is echter niemand dan hy nader tot de waarheid gekomen, door de fchuinsheid der Ecliptica tot 230 28'te bepaalen. Hy fchreef over verfcheide Sterrekundige, of tot de Sterrekunde behoorende , onderwerpen, als de Aardrykskunde, enz.

Wy zullen hier nog fpreeken van Augustinus Ricci, een lialiaansch Sterrekundige , Schryver van een •Boek, getyteld de Motu octavce Spherce, dat ik, om over zyne Leering een oordeel te vellen, niet heb kunnen bekomen; van Jan Stoe/fier, of Stoefflerin, fwant men geeft hem die twee naamen) Schryver van Ephennrides"* federt hetjaar 1 500 tot in't jaar 1550, en van verfcheide andere Werken , onder welken 'er veele zyn, welke zyn. zwak voor de Sterre-Voor"egkunde aan eten dag leggen (b); van Jan ScUner, wien wy de Editie van verfcheide gewigtige Werken van B e«iommitanus en Walther, en vooral van hunne waarneemingen , te danken hebben. Hy fchrcetook eenige oorfprongkelyke Werken, onder anderen één overde verbetering van den Almanak, eu verzuimde de waarneeming nier. Omtrent den zelfden tyd bloeide te Paiys een Jan Femel, die benevens eene groote bekwaamheid 'in de Geneeskunst ook zeer ervaren in de Wisfciwde »»S« Hv heelt zich voornaamelyk lofwaardig gemaakt door zyne meeting der Aarde, waar

in

fF* StotfjUr was één «Ier Dfoorrer», welke een Zondvoor 't j ar 1524 '■•: or zei Jen, uit hoofde, dat 'er in dac iaar eene Conjuriftlc van A/ars. j^Uer, en Satumus in het teken dtf Vu lebui moot voOfVtllen. Maar tot groote fchafide vsn de St«rrc*l>kery was het jaar 1524 een der droogde ji»rcn, <Uc men falen langgiaien hadt.

Sluiten